Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Artprint Amsterdam, gevestigd te Amsterdam.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. 1.1  Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden;
 2. 1.2  Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard;
 3. 1.3  Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden;
 4. 1.4  Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht;
 5. 1.5  Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen;

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. 2.1  Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
 2. 2.2  Indien de termijn van de geldigheidsduur van de aanbieding is verstreken, kunnen wij niet gehouden worden aan het in de aanbieding gestelde;
 3. 2.3  Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs;

Artikel 3. Overeenkomsten

 1. 3.1  Overeenkomsten komen eerst tot stand indien door de wederpartij een opdracht is verstrekt, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Daarbij dient omschreven te zijn de naam, het adres en de woonplaats van de wederpartij, de datum van de opdracht, een omschrijving van de te leveren zaken c.q. de aard van de te verrichten werkzaamheden of diensten en (eventueel) de naam (namen) van degene(n) die namens de wederpartij de opdracht verstrekt (verstrekken);
 2. 3.2  Indien de wederpartij na het totstandkomen van de overeenkomst een wijziging wil aanbrengen ten aanzien van de te leveren zaken c.q. de aard van de te verrichten werkzaamheden of diensten, kunnen wij een schriftelijke bevestiging van de wijziging verlangen;

Artikel 4. Annuleringen

 1. 4.1  Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 50% van het bedrag van de opdracht;
 2. 4.2  De in het vorige lid vervatte regeling geldt ook in geval de wederpartij weigert een zending bestelde zaken in ontvangst te nemen. Alsdan zullen aan de wederpartij tevens de eventuele (extra) vervoerskosten in rekening worden gebracht;

Artikel 5. Prijzen

 1. 5.1  De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs bepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle, na de datum waarop de aanbieding werd gedaan of de orderbevestiging werd verzonden, afgekomen wijzigingen in de kostprijs bepalende factoren (zoals prijsstijgingen van materialen of halffabrikaten, verandering van lonen, wijzigingen in valutaverhoudingen, doch niet beperkt tot deze opsomming) aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de opdracht te voorzien;
 2. 5.2  Voor de berekening van de te betalen prijs is te allen tijde onze standaard prijslijst van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. 5.3  Alle opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen;
 4. 5.4  De prijzen gelden, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen, per stuk;
 5. 5.5  Bij een opdracht met een orderbedrag tot € 250,00 exclusief b.t.w. worden orderkosten in rekening gebracht. Deze orderkosten komen te vervallen indien de wederpartij de order aan de balie afgeeft en nadien de te leveren zaken bij ons afhaalt en contant betaalt bij onze balie;

Artikel 6. (Af)levering

6.1 De door ons opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend en nimmer als fatale termijnen aan te merken; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst;

6.2 Iedere levering van werk door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan, tot de opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, daaronder begrepen betaling van rente en kosten.

Artikel 7. Transport

7.1 Alle kosten van vracht (haal- en bezorgservice) en porti zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen;

7.2 In geval van franco levering zullen wij steeds de goedkoopste wijze van verzending volgen, zulks te onzer beoordeling, tenzij tevoren anders is overeengekomen;

7.3 Indien wij de zaken door middel van verzending via post afleveren, zal dit zoveel mogelijk aangetekend geschieden;

7.4 De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de wederpartij;

Artikel 8. Reclames

8.1 Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de zaken ten tijde van de levering daarvan of wegens andere oorzaken voorzover niet elders in deze voorwaarden geregeld, als ook inzake de in rekening gebrachte prijs, worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na levering der zaken c.q. ontvangst van de factuur schriftelijk in ons bezit zijn;

8.2 De wederpartij die niet binnen de in lid 1 genoemde termijn reclameert wordt geacht met de geleverde zaken te hebben ingestemd;

8.3 Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding;

8.4 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van haar betalingsverplichtingen;

Artikel 9. Ruilen

9.1 Geleverde zaken, materialen of halffabrikaten kunnen niet worden geruild;

Artikel 10. Niet toerekenbare niet-nakoming

10.1 Onder niet toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd;

10.2 Onder niet toerekenbare niet-nakoming wordt in ieder geval begrepen: oorlog, mobilisatie, onlusten, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven en leveranciers van elektriciteit en brandstoffen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, storingen in ons computernetwerk door derden, maatregelen van overheidswege, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van materialen en halffabrikaten;

10.3 Indien zich een situatie van niet toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden;

10.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken;

10.5 Wij hebben het recht ons ook op niet toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet toerekenbare niet- nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn;

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het
gevolg zou kunnen zijn van door ons geleverde zaken, door ons gegeven adviezen, door ons verrichte werkzaamheden of diensten, vertraging in of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten;

 1. 11.2  Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte / geleverde zaken niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze;
 2. 11.3  Onverminderd het bepaalde in bovenstaande onderdelen van dit artikel, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot schade die direct voortvloeit uit de afhandeling van de opdracht en dit tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken zaken;
 3. 11.4  Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij;

Artikel 12. Vrijwaring

 1. 12.1  De wederpartij verklaart bij het geven van een opdracht dat geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht(en) van derden, noch enig eigendomsrecht, noch dat de Auteurswet wordt overtreden;
 2. 12.2  De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op ons jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door ons, in opdracht van wederpartij, geleverde zaken of door ons verleende diensten;
 3. 12.3  Ingeval uit de door de wederpartij verstrekte opdrachten financiële verplichtingen jegens de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de wederpartij;
 4. 12.4  Terzake van zaken, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, vrijwaart de wederpartij ons te allen tijde volledig tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die zaken in verband kan worden gebracht;

Artikel 13. Zekerheidsstelling, kredietwaardigheid

 1. 13.1  Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke levering heeft plaatsgehad;
 2. 13.2  Wij hebben te allen tijde het recht bij aangetekend schrijven van de wederpartij te verlangen het stellen van zekerheid voor betaling van reeds verschuldigde bedragen, zowel als van in de toekomst verschuldigd zijnde bedragen, uit de overeenkomst voortvloeiende. De wederpartij verplicht zich alsdan binnen acht dagen na ontvangst van bedoeld aangetekend schrijven de verlangde zekerheid te stellen;

Artikel 14. Bewaartermijn originelen en informatiedragers

 1. 14.1  Indien de door de wederpartij verstrekte originelen c.q. informatiedragers, gemaakte kopieën en/of afdrukken c.q. materialen niet worden afgehaald, bewaren wij deze gedurende een periode van zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de werkzaamheden door ons zijn uitgevoerd. Voor schade, die uit het bewaren mocht ontstaan, zijn wij niet aansprakelijk;
 2. 14.2  De eventuele bewaar-/opslagkosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. 14.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de door de wederpartij digitaal aangeleverde informatie na het printen en verwerken van deorder niet door ons worden bewaard;
 4. 14.4  Indien de in art. 14.1 genoemde materialen niet binnen de in dat artikelbedoelde termijn zijn afgehaald zijn wij gerechtigd deze te vernietigen;
 5. 14.5  Het niet afhalen van de in art. 14.1 genoemde materialen ontslaat dewederpartij niet van de verplichting tot tijdige betaling;
 6. 14.6  Voor schade welke mocht ontstaan door vernietiging van de materialenzijn wij niet aansprakelijk;

Artikel 15. Ter beschikking stellen van originelen

 1. 15.1  Wij zijn verplicht de door de wederpartij verstrekte originelen en materialen zorgvuldig te behandelen. De wederpartij draagt het risico voor de aan ons ter beschikking gestelde originelen en materialen, ook tijdens de periode dat deze zich onder ons bevinden;
 2. 15.2  Voor eventuele schade welke tijdens het transport of de bewerking zou kunnen ontstaan aan door de wederpartij verstrekte originelen en materialen zijn wij niet aansprakelijk. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor diefstal of het (algeheel of gedeeltelijk) zoekraken van originelen of materialen van de wederpartij;

Artikel 16. Maatverschillen

16.1 Maatverschillen als gevolg van krimpen, uitzetten of trekken van de te gebruiken materialen zijn niet altijd te vermijden en kunnen de wederpartij geen aanleiding geven het geleverde af te keuren. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het origineel en/of de gegeven instructies kunnen geen reden van afkeuring zijn indien in redelijkheid kan worden gesteld dat zij, de omstandigheden in aanmerking genomen, geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk;

Artikel 17. Gebruik materialen of halffabrikaten

17.1 Wij behouden ons het recht voor, ingeval bepaalde materialen of halffabrikaten niet voorradig zijn of niet meer geleverd kunnen worden, andere gelijkwaardige materialen of halffabrikaten te gebruiken, zonder dat zulks de wederpartij aanspraak geeft op verrekening. Wij zullen de wederpartij, zoveel als mogelijk, vooraf inlichten omtrent wijzigingen in materialen of halffabrikaten;

Artikel 18. Facturering

18.1 Wanneer de wederpartij ons opdracht geeft voor rekening van (een) derde(n) kan de wederpartij geen aanspraak maken op gratis afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derde(n);

18.2 Ingeval opdrachten worden verstrekt voor rekening van (een) derde(n) blijft degene die de opdracht geeft aansprakelijk voor de voldoening van onze vordering, ook al zou aan de derde(n) worden gefactureerd;

Artikel 19. Betaling

19.1 Betaling van onze facturen dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking;

19.2 Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening;

19.3 Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt;

19.4 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering;

19.5 De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van dertig dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist;

Artikel 20. Kredietbeperking, rente

20.1 Artprint Amsterdam is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag indien het factuurbedrag binnen dertig dagen na factuurdatum wordt betaald;

20.2 Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum;

Artikel 21. Kosten

21.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming / tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening;

21.2 Ingeval van niet-tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 bedragen;

Artikel 22. Toepasselijk recht

22.1 Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn;

Artikel 23. Bevoegde rechter

23.1 Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam.